• Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор албаны Шилэн дансны самбарыг хийлээ. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа байгууллагуудын Шилэн дансны цахим хуудсанд оруулсан мэдээллүүдийг хянаж самбарт байршуулж ажилласнаар мэдээлэл хоцроох, огт оруулахгүй байх зөрчил эрс буурсан.