Мэдэгдэх хуудас

2017 оны ... дугаар сарын                                   № ...                                  Улаанбаатар хот

Хан-Уул Дүүргийн Дотоод Аудитын Албаны ...... оны аудит хийх жилийн төлөвлөгөө, дүүргийн Засаг даргатай байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний дагуу танай байгууллагад аудит хийхтэй холбогдуулан Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль”-ийн 51.2 заасны дагуу мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлж байна.

Хан-Уул дүүргийн .............................................. ...... оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд аудитыг ..... оны ..... дугаар сарын ... -ний өдрөөс эхлэн ... хоногт хийх болсон тул доорх бичиг баримтыг бэлэн болгон, шалгалтын бэлтгэлийг хангахыг мэдэгдэж байна. Үүнд:

 1. Байгууллагын танилцуулга, дүүргийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, ажлын бичмэл тайлан, ажилчдын үр дүнгийн гэрээ, дүгнэсэн байдал
 2. Батлагдсан төсөв, мэдээ, тайлангууд /он/
 3. Даргын тушаалууд, ирсэн, явсан бичиг
 4. Байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй байгуулсан гэрээ, хэлэлцээр
 5. Шалгалтад хамрагдах оны санхүүгийн тайлан баланс, орлого зарлагын дэлгэрэнгүй журнал, татвар нийгмийн даатгалын тайлан, дэвтэр /он/
 6. Удирдамжид дурдсан аудит хийх үйл ажиллагааны бүхий л баримтууд, хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрийн баримт материалууд /Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бүх төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээнүүд, залуучууд мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын төгсөгчдийг дэмжих, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох, ажлын байр хадгалах хөтөлбөр/
 7. Нийслэлийн аудитын газар, мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудын хийсэн шалгалтын материалууд
 8. Харилцахын баримт 1-12 сар
 9. Бараа материалын тайлан 1-12 сар
 10. Ажилчдын зэргийн үнэмлэхийн хуулбар
 11. Байгууллагын дотоод журам
 12. Хөдөлмөрийн гэрээ
 13. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг
 14. Байгууллагын өмч хамгааллын комиссын ажлын тайлан, дотоод хяналтын тайлан
 15. Тооллогын баримт (хагас, бүтэн жил)
 16. Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын ажлын тайлан
 17. Ажилчдын цалингийн карт, цагийн бүртгэл
 18. Ерөнхий журнал, орлого зарлагын дэлгэрэнгүй, цалингийн хүснэгт файлаар
 19. Дурдсан хугацаанд шалгалтын бэлтгэлийг хангаагүй тохиолдолдТөрийн хяналт шалгалтын тухай хууль”-ийн 16.1.1, 16.1.4 дүгээр зүйлд заасны дагуу захиргааны хариуцлага хүлээлгэхийг мэдэгдье.

Мэдэгдэх хуудас бичсэн:

Хан-Уул дүүргийн Дотоод аудитын албаны аудитор:.............................................../................./

                                                                         Утас:................

Мэдэгдэх хуудас хүлээн авсан:

Хан-Уул дүүргийн ................................................нягтлан бодогч:..................../......................./

                                                                                   Утас: ...............

PDF ээр харах