2018 оны 4 дүгээр сарын 11-ны өдөр Шилэн дансны цахим хуудсанд хэрхэн мэдээлэл оруулах талаар шинээр нэмэгдсэн Хувийн хэвшлийн цэцэрлэг сургуулиудын нягтлан бодогч, эрхлэгч, захиралуудад сургалт явууллаа.