ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

1. Төрийн албаны тухай хууль


4. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

5. Төрийн аудитын тухай хууль

6. Төсвийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/

7. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

8. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

9. Татварын тухай багц хууль: Аж ахунй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль

10. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай

11. Нийгмийн даатгалын тухай хууль

12. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

13. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

14. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

15. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

16. Мэдээлийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
20. Захиргааны ерөнхий хууль

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛУУД

21. Дотоод аудитын дүрэм батлах тухай ЗГ-ын 483 тогтоол