Албаны Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байгцаагч, аудитор Ү.Шинэтөр, аудитор Э.Цэцэгээ нар “Нягтлан бодох бүргэлийн улсын үзлэг”-ийн комиссийн бүрэлдэхүүнд орж төсвийн болон хувийн хэвшлийн 40 аж ахуй нэгж байгууллагад шалгалт хийлээ.